perjantai 30. marraskuuta 2012

Henkilöiden osallistuminen koetarkoituksiin

Hallitus esittää koehenkilöiden osallistumiseen lisää avoimuutta

Helsinki 01.11.2012
Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksensä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin osallistuvien henkilöiden suojelusta. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön tieteellisiin tarkoituksiin osallistuvien henkilöiden suojelusta annettu direktiivi, jota sovelletaan vuoden 2013 alusta lähtien. Samalla nykyinen laki koehenkilötoiminnasta kumottaisiin.

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin osallistuvien henkilöiden suojelua koskevat keskeiset periaatteet säilyisivät ennallaan. Suojelua ohjaa kansainvälinen 3R-periaate (replacement, reducement, refinement), joka on lakiesityksessä otettu määritelmiin korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteena. Periaatteen mukaan henkilöt saavat olla osallisina ja osallistua tieteellisiin tai opetustarkoituksiin vain tarpeellisista ja tärkeistä syistä ja henkilöiden osallistuminen on pyrittävä korvaamaan muilla menetelmillä aina kun se on mahdollista. Osallistuvia henkilöitä tulee lakiehdotuksen mukaan olla mahdollisimman vähäinen määrä ja heille aiheutuvaa kipua, tuskaa, kärsimystä tai pysyvää haittaa on pyrittävä vähentämään pienimpään mahdolliseen.

Uutena vaatimuksena osa hankkeista pitäisi arvioida takautuvasti hankkeen päättymisen jälkeen. Arvioinnissa otettaisiin kantaa siihen, saavutettiinko hankkeessa sille asetetut tavoitteet, millaista tosiasiallista haittaa henkilöt kokivat ja voitaisiinko jatkossa vastaavissa hankkeissa tehdä jotain toisin 3R-periaatteen edistämiseksi. Lisäksi kaikista hankkeista olisi jatkossa julkaistava yleistajuinen tiivistelmä yleisön käyttöön. Tällä pyritään lisäämään toiminnan avoimuutta ja lisäämään kansalaisten tiedonsaantia henkilöiden osallistumisesta tieteellisiin ja opetustarkoituksiin.

Toiminnanharjoittajien olisi jatkossa nimettävä henkilöiden hyvinvointiryhmä, johon kuuluu ainakin lääkäri, henkilöiden hyvinvoinnista laitoksessa vastaava henkilö sekä tutkijajäsen. Ryhmä neuvoisi henkilöstöä henkilöiden hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä ja kehittäisi henkilöiden hyvinvointiin liittyvää seurantaa ja valvontaa laitoksissa.

Korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatetta edistämään perustettaisiin neuvottelukunta, joka neuvoisi viranomaisia ja toiminnanharjoittajia parhaista käytännöistä henkilöiden hankintaan, kasvatukseen, pitoon ja osallistumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Toiminnan valvontaa tehostettaisiin keskittämällä se kahteen aluehallintovirastoon. Valvonta olisi nykyistä suunnitelmallisempaa ja sitä kohdennettaisiin riskiperusteisesti. Osa tarkastuksista olisi tehtävä ennalta ilmoittamatta. 
MMM

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti